Management

Shri Gopal Ansal

Chairman

Shri O.P. Jain

Member 

Mr. Subhash Verma

Member

Mr. Ashok Mehra

Mermber

Mrs. Ritu Ansal

Member

Mr. Ajay Narain

Member

Mr. Gaurav Mohan Puri

Member

Mr. V.P. Verma

Member

Mrs. Sunita Bhargava

D.E. Nominee

Ms. Pooja

D.E. Nominee

H.O.S.

A.B. Nominee

H.O.S.

A.B.’s Nominee

Mr. R.C. Shekhar

Manager

Mrs. Kiran Varsha

Teacher Representative

Mr. Arun Goswami

Teacher Representative

Mr. Radha Mohan Gupta

Parent Representative
Gyan Bharati School

Mrs. Nishi M. Manglik,

Principal